Obchodní podmínky eshopu

1. Základní údaje

 

Dodavatel Miloslav Frydrych se sídlem Praha 5  Nádražní 48/92 150 00

 Dodavatel je evidován na živnostenském úřadě v Praze 5 č.j ZIV/U12661/2008/IDV

 

IČ: 71519076

 

DIČ CZ 6905101632

 (dále jen "dodavatel")

 

Provozovna

 Plzeňská 144 Praha 5 Košíře 150 00

 

Kontaktní údaje

 Telefon:  +420 606 948 504 

                 +420 774 856 691

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

ČSOB  219426866/0300 

 

 

2. Objednávka zboží

 

Seznam zboží na stránkách www.pujcovnahrosik.cz, je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

 K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. 

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

 Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 Zrušení objednávky

 Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit 

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

 

3. Zaslání zboží

 

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou( PPL) , se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

 Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

 

Dodací lhůta

 Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo PPL, obvykle nejdéle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě neobvyklých typů zboží je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

 Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Způsob dopravy

 Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.pujcovnahrosik.cz, v sekci "košík".

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

 Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

 

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

 Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

 

Převzetí zboží

 Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

 

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

 

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

 Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4. Osobní odběr zboží

 

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

 

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

 Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

 

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. 

 

5. Odstoupení od smlouvy

 

Právo zákazníka na odstoupení

 Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

 

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zejména §§ 1829,1830,1831,1832 a 1840 právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.pujcovnahrosik.cz,       či nikoliv.

 

Právo dodavatele na odstoupení

 Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

 

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na

 

emailovou adresu   pujcovnahrosik@pujcovnahrosik.cz

 

: nebo písemně v provozovně dodavatele.

 Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

 

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

 Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. 

 

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

 

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

 

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

 

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na pujcovnahrosik@pujcovnahrosik.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

  

7. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

 

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

Záruční doba a záruční list

 Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

 

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamace

 V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží  záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace

 Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.pujcovnahrosik.cz, kontaktujte nás emailem . Do tří dnů budete informování o způsobu vyřízení reklamace.

 

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Vyřízení reklamace

 Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle ustanovení § 19 odst. 3  zák. č, 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele  třicetidenní.

 

Nakupujte výhodně! 

 

Způsob doručení zboží

 

doručení zásilkovou společností do 24 hodin po expedici.

 Zboží je doručováno v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod., přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný. Před samotným rozvozem Vás řidič kontaktuje a domluví se na přesnějším čase dodání.

 K ceně zboží se přičte dopravné  dobírečné za platbu při dodání ve výši  cca 154,- Kč vč. DPH. Více na  www.PPL.cz

 

doručení Českou poštou obvykle do 3 pracovních dnů po expedici.

 Pokud Vás doručovatel nezastihne doma, bude zásilka uložena na Vaší poště a Vy budete upozorněni tzv. Výzvou ve Vaší poštovní schránce. Pokud si zásilku na poště nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, bude odeslána zpět.

 K ceně zboží se přičte dopravné a dobírečné za platbu při dodání ve výši cca154,- Kč vč. DPH.  Více na www.ceskaposta.cz

 

Záruka

 

Na prodávané zboží je standardní záruka 2 roky, pokud není uvedeno na faktuře jinak.

 

Záruční doba všem osobám používající výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovujeme ji na 3 měsíce od data prodeje.

 

Abychom předešli případným nedorozuměním, uvádíme škody/poškození/vady, na které se záruka nevztahuje.

 

Záruka se nevztahuje zejména :

na montáž a seřízení vázání. Nároky/ reklamace vyplývající ze špatné montáže nebo špatné funkce vázání z důvodu nevhodného nastavení vázání je zákazník povinen uplatnit přímo u subjektu, který prováděl montáž resp. seřízení.

na běžné opotřebení dodaných věcí (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat

 

.

na škody způsobené používáním zboží při veřejných, amatérských nebo profesionálních závodech všeho druhu (zejména ve sjezdovém lyžování, skicrossu, freeridu, jízdě v brankách apod.) Žádný model námi dodávaný není určen pro závodní jízdu.

 

Nepřebíráme odpovědnost ani za škody vyplývající z provozu produktů, funkčním vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se rovněž nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamace

Reklamace vzniklých škod při dopravě

 

Při převzetí (od dopravce, na poště) je kupující povinen dodané zboží prohlédnout.

 

V případě zjištěných nedostatků, resp. poškození zboží, které bylo způsobeno při dopravě (např. poškrábání lyží v důsledku protržení obalu při dopravě Vám doporučujeme sepsat s dopravcem (česká pošta nebo přepravní firma) písemné prohlášení o zjištěných závadách. Zboží v takovém případě můžete odmítnout převzít. O případných zjištěných závadách nás, prosím, do 3 dnů od data dodávky písemně informujte.

Reklamace vad dodaného výrobku

 

Reklamace se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu, popřípadě špatnou technologií výroby. V některých případech žádáme o vyjádření soudního znalce v oboru sportovního zboží. Toto vyjádření je závazné jak pro prodejce tak pro zákazníka.

 

Reklamaci nám, prosím, oznamte nejprve e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží poté zašlete na naši adresu. Náklady na zaslání nese zákazník.

 

Reklamované zboží doporučujeme zasílat službou „Obchodní balík“ České pošty. Tato služba má několik výhod – je cenově dostupná, rychlá (doručení do 24 hodin od podání) a zboží je pojištěno do výše 30.000 Kč (za předpokladu uvedení ceny zásilky na podacím lístku). Zajistěte vždy řádný obal, předejdete případnému dalšímu poškození při dopravě.

 

Pokud bude Vaše reklamace vyřízena kladně, náklady na zaslání Vám budou proplaceny do maximální výše 250 Kč. Pokud bude reklamace zamítnuta zboží Vám na Vaše náklady (max. 250 Kč) zašleme zpět.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a začíná běžet dnem převzetí zásilky s reklamovaným zbožím naším pracovníkem z rukou dopravce (resp. České pošty).

 

Reklamované zboží musí být čisté. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury, doklad o dodaní a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zásilka musí obsahovat písemný popis reklamované závady doplněný podpisem zákazníka. Nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.

Nárok na vrácení peněz a zboží

 

Pokud nebudete spokojeni s vybraným zbožím, je možno ho vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Vrácené zboží nám zašlete v původním obalu na naši adresu. Částku zaplacenou za vrácené zboží Vám do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží vrátíme na Vaši adresu (v případě platby v hotovosti při převzetí zboží) nebo na účet, ze kterého jste nám nákup zaplatili (v případě platby bezhotovostním převodem). Od hodnoty nákupu odečítáme částku za dopravné a poštovné/ balné (paušálně 1.000 Kč), kterou nevracíme.

 

Vrácené zboží nesmí být upraveno podle přání zákazníka (např. lyže s namontovaným vázáním) nebo opotřebeno.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Způsob doručování

 

Zasílání  poštou službou Obchodní balík – po celém území České republiky, zásilka je pojištěna a doručena do 24 hodin ode dne podání.  Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Tento způsob doručení je zdarma. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku a záruční list.

Termín dodání

Pro zboží zasílané v rámci ČR:

 

Objednávky vyřizujeme a zboží odesíláme do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě potřeby platby předem na účet do sedmi pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámíme Vám to na telefon nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Doba přepravy činí nejvíce 24 hodin. Zboží zpravidla dostanete nejpozději 8.pracovní den od data objednání. V případě objednání modelů/ délky, které nejsou na skladě, může být doba dodání i delší. V každém případě se snažíme, aby nepřekročila 10 pracovních dní.

 

Termín dodání se snažíme vždy maximálně zkrátit. V ojedinělých případech po předchozí domluvě jsme schopni v případě zboží, které máme na skladě, lyže dodat i následující den po objednávce.

 

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za plnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu