Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu naleznete zde.

Podmínky půjčení

 1. Při půjčení je nutno předložit minimálně dva platné doklady, které prokáží Vaší totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo cestovní pas či rodný list)
 2. Při půjčení se skládá záloha (ve výši dle ceníků), kterou Vám vrátíme při řádném vrácení půjčené výzbroje. Zálohu je možné složit výhradně v hotovosti
 3. Při půjčení se platí za sjednanou dobu nájmu předem půjčovné (viz.ceník)

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu sportovního vybavení.

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek pronájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi společností Půjčovna u Hrošíka se sídlem Praha 5 Nádražní 48/92,PSČ150 00,IČO 71519076,DIČ 6905101632

 1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.
 2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je nutno předložit dva platné doklady totožnosti a složení jistiny (vratné zálohy). Jistina bude složena v hotovosti.
 3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v nájemní smlouvě. Pokud nájemce vrátí vybavení později než do 12 hodin dne následujícího po dni skončení nájmu dle nájemní smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši až do dne vrácení vybavení pronajímateli včetně.
 4. Za pronájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Nájemné se hradí za každý den pronájmu vybavení (jedním dnem se rozumí doba 24 hodin od okamžiku předání a převzetí zboží) s výjimkou dne, v němž bylo vybavení předáno nájemci, stalo-li se tak po 12 hod. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce, pronajímateli předem při uzavření smlouvy.
 5. Pří uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele zálohu ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele. Platného ke dni uzavření smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu vrátí nájemci, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžíte pohledávky za nájemce, vyplívající z uzavřené nájemní smlouvy.
 6. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelem, k nimiž je výrobcem určeno.
 7. Nájemce je oprávněn umožnit užívaní pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostní a jiných předpisů, platný na uzemí, na němž bude vybavení užíváno.
 8. Nájemce je povinen, přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat třetí osoba, pro niž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.
 9. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na projatém vybavení. Nájemce muže u pronajímatele vybavení pojistit proti jeho neúmyslnému poškození. Pokud je toto pojistné smluvními stranami sjednáno, hradí nájemce pojistné dle ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy, spolu s nájemným. Nájemce bere na vědomí, že shora uvedené pojistné nevztahuje na případy ztráty či odcizení pronajatého vybavení či jeho poškození způsobené nesprávným užíváním pronajatého vybavení (např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po terénu ošetřeném štěrkovým čí jiným posypem.
 10. Nájemce prohlašuje, že převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání.
 11. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.
 12. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.
 13. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
 14. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
  • je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímáte-li je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním organum,příp. Podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce.
  • Je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu pří lyžování, nemůže mu však zcela zabránit.
  • Uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromaždoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní účely.
  • Veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé
  • Převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasím.
 15. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou s těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákona.